Denne hjemmeside anvender cookies. Læs mere

Avlsregler

 

Langhårsklubbens Avlsregler:

 

Sundhedskrav:

1. Begge forældredyr skal før parring have HD status A eller B registreret i DKK, eller anden FCI
anerkendt organisation

2. Hunde der ikke kan parre naturligt, eller føde og opfostre hvalpe naturligt, må ikke anvendes i
avl.

3. Det er avlernes pligt at sikre, at forældredyrene er i en sundhedsmæssig forsvarlig stand og ikke
har, eller er bærer af arvelige lidelser. Foreligger der tvivl om en sygdoms arvelighed skal
avlsudvalget kontaktes i god tid før parring gennemføres.

4. Ejerne af forældredyrene skal ved senere konstaterede sygdom og/eller fejl/mangler hos disse
eller afkommet straks kontakte avlsudvalget.

5. For at sikre den genetiske variation, må hvalpe max have en indavlsgrad på 3,13% beregnet på
baggrund af en 5 ledet stamtavle.

6. En tæve kan i perioden fra den er 2 år til den 8 år max få annonceret 4 hvalpekuld på klubbens
hjemmeside.

7. En hanhund må i Danmark ikke blive far til mere end enten maksimalt 25 hvalpe, eller det
dobbelte antal af den hos DKK aktuelt registrerede matadoravlsgrænse i dens levetid. Ved
overskridelse af dette kan hvalpene ikke annonceres på klubbens hjemmeside. Avlsudvalget kan
dog i undtagelsestilfælde og i samråd med bestyrelsen anbefale yderligere brug af en hanhund,
såfremt dennes afkom har dokumenterede egenskaber, der skønnenes at være til særlig gavn for
racen og klubben.

Brugskrav:

1. Begge forældredyr skal, jf. FCI standard Nr.:117 dateret 17.09.2014, have bestået/være
præmieret på jagtlige prøver, hvori indgår skud, i arbejdet såvel før som efter skuddet.

2. Kravet i pkt. 1 anses for værende opfyldt når begge forældredyr før parring have bestået prøver
iht. nedenstående:

2.1 Danske prøver mulighed 1: Første, anden eller tredjepræmie i unghunde- / brugs- eller
åbenklasse markprøve, samt DJU Slæb- og apporteringsprøve.

2.2 Danske prøver mulighed 2: Første, anden eller tredjepræmie i unghunde- / brugs- eller
åbenklasse markprøve, samt DJU Apporteringsprøve / DJ udvidet apporteringsprøve i
kombination med bestået ræveslæbsprøve, eller bestået schweissprøve.

2.3 Danske prøver mulighed 3: DJU Fuldbrugsprøve.

2.4 Danske prøver mulighed 4: Jagtbrugshunde.dk UT (Unghunde Test) og Jagtbrugshunde.dk AT
(Avlshunde Test)

2.5 Tyske prøver: VJP (Verbands Jugend Prüfung) og HZP (Herbstzucht-Prüfung) eller VGP
(Verbands-Gebrauchsprüfung)

3 Ved brug af en tysk eller østrigsk avlspartner er ovenstående brugskrav automatisk opfyldt, når
hunden er frigivet til avl i hjemlandet (dokumenteret via et stempel på stambogen).

4 Vedr. prøver fra andre lande end Danmark og Tyskland, kontaktes bestyrelsen for godkendelse.

 

Udstillingskrav:

1. Begge forældredyr skal have opnået mindst præmieringen ”very good” i åben- eller brugsklasse,
bedømt af 2 forskellige eksteriørdommere på en DKK anerkendt udstilling.

2. Ved brug af en tysk eller østrigsk avlspartner er ovenstående udstillingskrav automatisk opfyldt,
når hunden er frigivet til avl i hjemlandet (dokumenteret via et stempel på stambogen).

3. Vedr. opfyldelse af udstillingskravet for hunde fra andre lande end Danmark, Østrig og Tyskland,
kontaktes bestyrelsen for godkendelse.

4. Hunden skal overholde den for racen gældende standard, samt være fri for arvelige fejl/mangler
og deformiteter.

5. Anmærkning om temperament på prøver og udstillinger kan udelukke anvendelse i avlen, samt
eventuelt bevirke at afkom ikke kan optages på klubbens hjemmeside.

Øvrige krav:

1. Uanset en hund tidligere har været anvendt i avlen, skal den godkendes af avlsudvalget igen før
hver parring.

2. For et hvalpekuld kan optages på klubbens hjemmeside, skal parringen være avlsgodkendt iht.
nærværende avlsregler.

3. Hvalpekuld efter ikke avlsgodkendte parringer, kan optages på klubbens hjemmeside, når der
samtidig oplyses om hvilke krav der ikke er opfyldt.

4. Både hanhund og tæveejer skal være medlem af Langhårsklubben, for at hvalpekuldet skal kunne
formidles gennem klubben. Dette gælder ikke ved brug af udenlandsk avlspartner.

5. Ved optagelse af hvalpekuld på klubbens hjemmeside, skal begge forældredyrs registrerede
sundheds- prøve- og udstillingsresultater oplyses.

6. Hunde der ikke opfylder kravene til avlsgodkendelse vedr. prøve og udstillingsresultater, kan
parres succesfuldt én gang, forudsat dette sker med avlsgodkendt han/tæve og efter dispensation
fra Langhårsklubbens bestyrelse.

7. Begge forældredyr skal, på baggrund af en DNA test, være erklæret fri for bærer af genet for gul
pels, eller være erklæret fri på baggrund af en erklæring fra Langhårsklubben.

8. Der opkræves et gebyr for optagelse af forventede parringer/hvalpekuld på klubbens hjemmeside.
Gebyret fastsættes af bestyrelsen. Gebyret skal være betalt før annonceringen.

9. Et hvalpekuld kan på avlerens anmodning annonceres på hjemmesiden i 8 uger, herefter fjernes
den. Ønskes fortsat annoncering, skal avleren kontakte Webmaster og aftale det videre forløb.

10. Ønskes et hvalpekuld præsenteret på hjemmesiden til de er over 6 mdr., overgår de til siden
“Omplaceringshunde/Hunde til salg.

 

Langhårsklubbens avlsregler 19. februar 2017

 

Avlsreglerne PDF